Dom mladih Koprivnice – Komunalac d.o.o.


Vrsta organizacije: Ustanova/poduzeće
Naziv organizacije: Dom mladih Koprivnice – Gradsko komunalno poduzeće Komunalac d.o.o.
Skračeni naziv organizacije: DMKC (Komunalac d.o.o.)
Godina osnutka: 1958

dmkc

Sjedište organizacije: Mosna 15, 48000 Koprivnica
Telefon/Fax: 048/251-803
Mobitel: –
E-mail: info@komunalac-kc.hr
Web: www.komunalac-kc.hr
Facebook/twitter i sl: Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin.

Odgovorna osoba u organizaciji:
Ime i prezime: Maja Hleb
Funkcija u organizaciji: Predsjednica
Kontakt mobitel: –

Osoba zadužena za rad s volonterima:
Ime i prezime: Željka Vulić
Funkcija u organizaciji: Voditeljica Doma mladih
Kontakt mobitel: 098/463-181

Područja djelovanja organizacije:
Djeca, Mladi, Zdravstvo (zaštita i briga o zdravlju), Zaštita okoliša, Sport, Komunalne usluge

Kratki opis organizacije:
Komunalac je trgovačko društvo u vlasništvu Grada Koprivnice. U okviru svog poslovanja, Komunalac obuhvaća niz djelatnosti od kvalitetnog održavanjem čistoće, sakupljanja otpada, održavanja javnih površina, groblja, opskrbu plinom, te druge komunalne djelatnosti, upravljanje objektima – Gradskim bazenima “Cerine”, Domom mladih i sportskim objektima.